Buku Syarah Lulu' Wal Marjan (Sukses Publishing)

Penerbit: Sukses Publishing


  • 810.000,00
Ongkos kirim dihitung saat checkout

Akan ada stoknya pada , insya Allah

Buku Syarah Lulu’ Wal Marjan

Oleh: Syaikh Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, pensyarah: Wafi Marzuqi Ammar, Lc, M.A, Sukses Publishing

Kitab Lulu’ wal Marjan Fiima Ittafaqa ‘Alaihi Syaikhan adalah kitab yang disusun oleh al-Allamah Muhammad Fu’ad Abdul Baqi. Dari judul ini kita langsung paham bahwa kitab ini mengumpulkan hadits-hadits shahih yang disepakati oleh dua orang imam yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari dan Imam Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi.

Mengenai kedudukan  hadits yang disepakati keshahihannya, Imam as-Suyuthi dalam kitab Tadrib ar-Rawi berkata, “Hadits shahih ada bermacam-macam, yang paling tinggi tingkatannya adalah yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim (dalam kedua kitab Shahih-nya). Kemudian yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sendirian.” Dan seterusnya.

Jadi kedudukan hadits yang disepakati keshahihannya oleh Imam al-Bukhari dan Muslim merupakan hadits shahih yang tingkat keshahihannya paling tinggi. Karena itu banyak kaum muslimin menjadikannya sebagai rujukan dalam banyak ta’lim mereka.

Berhubung kitab ini belum ada syarah (penjelasan dan pemaparan) nya dan kaum muslimin mencari-cari kitab syarahnya. Maka di sini, kami  -atas dorongan dari ustadzuna- berusaha mencarikan syarahnya dari ta’lim durus ulama timur tengah dan sumber-sember yang lain. Ketiadaan syarah kitab ini, mungkin karena kebanyakan syarahnya sudah terdapat dalam kitab-kitab syarah hadits seperti Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari dan al-Minhaj Syarah Shahih Muslim, serta syarah-syarah lainnnya.

Kelemahan kita kaum muslimin adalah tidak mengetahui bahasa Arab. Andaikan seluruh kaum muslimin mengerti dan memahami bahasa agamanya, tentu kaum muslimin Indonesia terutama menjadi orang-orang agamis dan tidak mudah terbawa aliran sesat serta pemahaman yang menyimpang. Belum lagi sikap malas kita untuk terus membaca dan menambah ilmu dari hari ke hari andaikan sudah tahu bahasa Arab.

Setelah berjalan beberapa waktu dari proses penyusunan syarah kitab ini, rupanya menyusun syarah itu tidak semudah membalik telapak tangan. Belum lagi kami harus menyempatkan waktu dari kesibukan yang ada, di samping juga butuh ketenangan pikiran hingga bisa mendapatkan syarah yang gemilang. Pada awal mulanya kami hendak menjadikan referensi utama kami adalah kitab Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari, karya tulis Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dan kitab al-minhaj Syarah Shahih Muslim, karya Imam Muhyiddin an-Nawawi rahimahumallah. Rupanya tidak semua hadits syarahnya terdapat di sana. Apalagi kalau melihat Fathul Bari, banyak sekali ungkapan al-hafidz Ibnu Hajar yang mengatakan, “Penjelasannya akan menyusul insya Allah.” Dan ini sering sekali. Akhirnya kami mencari kitab mana pun yang penting syarah dari Shahih Bukhari dan Shahih muslim, seperti Umdatul Qari Syarah Shahih Bukhari, Ikmalul Mu’lim Syarah Shahih Muslim, dan selainnya.

Buku Syarah Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Penerbit Penerbit Sukses Publishing, Buku cetak edisi hardcover 4 Jilid, tebal buku jilid 1 676 halaman, Jilid 2 665 halaman, jilid 3 664 halaman, jilid 4 656 halaman, ukuran buku 16 x 23,5 cm, dan dengan berat 5 jilid 5200 gram. Penulis: Syaikh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Penerbit: Sukses Publishing, Harga total 5 Jilid Rp. 810.000,-


Kami Juga Merekomendasikan